Οι Διαδρομές των Οκτώ- Η παρουσίαση του βιβλίου «Διαδρομές»

25 Ιουλ 2021

Από τις εκ­δό­σεις Επί­κε­ντρο  κυκλοφορεί το βιβλίο «Διαδρομές» των Νί­κου Δι­α­κου­λά­κη, Σπύ­ρου Κα­βου­νί­δη, Νί­κου Κου­τρέ­τση, Γι­άν­νη Μα­ρού­κη, Γι­άν­νη Με­ϊ­μά­ρο­γλου, Λά­μπη Ντόλ­κα, Βα­σί­λη Στε­φα­νή, Δη­μή­τρη Κ. Ψυ­χο­γιού

Η  δι­α­δι­κτυ­α­κή πα­ρου­σί­α­ση του βι­βλίου  έγινε από τους

  • Γιάννης Βούλγαρη
  • Μαρία Δαμανάκη
  • Πέτρος Ευθυμίου
  • Νίκος Χριστοδουλάκη
  • και εκ μέρους των συγγραφέων ο Σπύρος Καβουνίδη

Τη συζήτηση συντόνισε ο Πέτρος Παπασαραντόπουλος.