Γιάννης Μεϊμάρογλου: Το βιβλίο ξεπερνάει το ενδιαφέρον για την προσωπική διαδρομή του κάθε συγγραφέα

21 Απρ 2021

Ο Γι­άν­νης Με­ϊ­μά­ρο­γλου γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να το 1951. Σπού­δα­σε στη σχο­λή Αγρο­νό­μων και Το­πο­γρά­φων Μη­χα­νι­κών του ΕΜΠ. Με­τα­πτυ­χι­α­κές σπου­δές στο Πα­ρί­σι στην École nationale des ponts et chaussées (ENPC) και Institut National Informatique de Gestion. Στην πε­ρί­ο­δο της χού­ντας ορ­γα­νώ­θη­κε στην ΚΝΕ και το ΚΚΕ συμ­με­τέ­χο­ντας στον αντι­δι­κτα­το­ρι­κό αγώ­να στην Ελ­λά­δα και το εξω­τε­ρι­κό. Στη Με­τα­πο­λί­τευ­ση, με­τά την απο­χώ­ρη­ση του ΚΚΕ πα­ρέ­μει­νε στον Συ­να­σπι­σμό και στη συ­νέ­χεια συμ­με­τεί­χε σε κόμ­μα­τα της Αρι­στε­ράς και του Κέ­ντρου κα­θώς και σε όλες στις πο­λι­τι­κές πρω­το­βου­λί­ες για μια σύγ­χρο­νη, με­ταρ­ρυθ­μι­στι­κή και χρή­σι­μη για τη χώ­ρα κε­ντρο­α­ρι­στε­ρά. Σή­με­ρα είναι στέ­λε­χος του Κι­νή­μα­τος Αλ­λα­γής. Ανέ­πτυ­ξε επι­χει­ρη­μα­τι­κή δρα­στη­ρι­ό­τη­τα στους το­μείς των κα­τα­σκευ­ών, του δι­ε­θνούς εμπο­ρίου πρώ­των υλών και της ναυ­τι­λί­ας. Πα­ντρε­μέ­νος με τη Τζέ­νη, έχει τέσ­σε­ρα παι­διά και τρία εγ­γό­νια (μέ­χρι στιγ­μής του­λά­χι­στον...)


Ποιο ήταν το κίνητρο για τη συμμετοχή σας σε αυτό το βιβλίο; Γιατί ένα τέτοιο βιβλίο τώρα;

Αυτό που με παρακίνησε να πάρω μέρος στις «διαδρομές» ήταν ο συλλογικός χαρακτήρας που έδωσε στο βιβλίο η συμμετοχή των οκτώ συνδιαδρομιστών από τις γενιές του 1-1-4 και του Πολυτεχνείου με διαφορετικές ιδεολογικές και πολιτικές αφετηρίες. Εξ αιτίας αυτού του γεγονότος, το περιεχόμενο του βιβλίου ξεπερνάει το ενδιαφέρον για την προσωπική διαδρομή του κάθε συγγραφέα και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για έναν ουσιαστικό διάλογο, τόσο για την περίοδο της δικτατορίας, όσο και για την μεταπολίτευση. Όσο περισσότεροι από τους, επώνυμους και «ανώνυμους», πρωταγωνιστές πάρουν μέρος σ´αυτόν τον διάλογο, τόσο πιο σημαντικά και χρήσιμα για το μέλλον θα είναι τα συμπεράσματά του.


Θεωρείτε ότι το αντιδικτατορικό φοιτητικό κίνημα ήταν προϊόν της αυθόρμητης αντίδρασης των φοιτητών στη χούντα ή της έντονης πολιτικοποίησής τους στις συνθήκες της δικτατορίας;

Η αντίδραση στη δικτατορία ήταν, κατά βάση, αυθόρμητη. Η χούντα κατάργησε τις ατομικές ελευθερίες, τον πυρήνα δηλαδή των αξιών της νεολαίας και του φοιτητικού κινήματος προκαλώντας την άμεση αντίδραση των δημοκρατικών φοιτητών. Απόδειξη του αυθόρμητου χαρακτήρα είναι ότι οι φοιτητικές οργανώσεις της ηττημένης και πολυδιασπασμένης Αριστεράς που συμμετείχαν στο αντιδικτατορικό κίνημα, καθοδηγήθηκαν στην πορεία από αυτό,  παρά το καθοδήγησαν. Ιδιαίτερα στην κορυφαία σύγκρουση του Πολυτεχνείου κυριάρχησαν οι αυτόνομες μορφές οργάνωσης που ήρθαν ακόμα και σε αντιπαράθεση με τις κομματικές ντιρεκτίβες. Αυτός είναι και ο λόγος που, παρά τις προσπάθειες που έγιναν από όλες τις πλευρές παρόντων και απόντων στην εξέγερση, κανένας δεν κατάφερε να οικειοποιηθεί εκ των υστέρων τα μηνύματά της.


Αισθάνεστε ότι η περίοδος της μεταπολίτευσης δικαίωσε τις προσδοκίες σας;

Η μεταπολίτευση δικαίωσε τους αγώνες και τις προσδοκίες για δημοκρατία. Έχουμε την τύχη να απολαμβάνουμε την μακροβιότερη περίοδο ομαλότητας και σταθερότητας στη νεότερη ιστορία της χώρας. Επιβεβαιώθηκε ταυτόχρονα, συχνά με επώδυνο τρόπο, ότι η δημοκρατία δεν είναι ποτέ δεδομένη και ότι η υπεράσπιση των αξιών και των θεσμών της είναι υπόθεση της κάθε γενιάς. Με τη διευκρίνιση ότι κάθε γενιά έχει να αντιμετωπίσει νέες απειλές σε διαφορετικές συνθήκες. Ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας της 17Ν και των άλλων οργανώσεων, όπως και κατά της νεοναζιστικής Χρυσής Αυγής ήταν η αποφασιστική απάντηση της μεταπολίτευσης σε όλους όσους συνεχίζουν να επιβουλεύονται τη δημοκρατία.