Πα­να­γής Πα­να­γι­ω­τό­που­λος: ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

07 Μαϊ 2021

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Κοινωνιολογικές καταγραφές στην Ελλάδα της ύστερης Mεταπολίτευσης

Εκδόσεις Επίκεντρο

Σελίδες: 424

ISBN: 9789604589920Ποια είναι η ιστο­ρία της με­σαί­ας τά­ξης στη Δύ­ση με­τά τον Β΄ Πα­γκό­σμιο Πό­λε­μο; Ποια η σχέ­ση της με την κα­τα­νά­λω­ση, τον ατο­μι­κι­σμό και τη χει­ρα­φέ­τη­ση; Με ποι­ον τρό­πο φτά­σα­με στην παν­θο­μο­λο­γού­με­νη πλέ­ον υπαρ­ξι­α­κή της κρί­ση; Ποια η ιστο­ρι­κή πο­ρεία των με­σαί­ων στρω­μά­των στην Ελ­λά­δα από τη δε­κα­ε­τία του ?60 και με­τά; Μέ­σα από ποι­ες εμπει­ρί­ες συ­νά­φθη­κε το κοι­νω­νι­κό συμ­βό­λαιο της με­τα­πο­λι­τευ­τι­κής με­σαί­ας τά­ξης; Πώς γί­νε­ται η ελ­λη­νι­κή οικο­γέ­νεια να είναι ταυ­τό­χρο­να ο βι­ό­το­πος και η κα­τα­δί­κη της; Υπάρ­χει ακό­μα κά­ποια ταυ­τό­τη­τα με­σαί­ων στρω­μά­των στη χώ­ρα μας ή πλέ­ον έχουν δι­α­σπα­στεί σε αντί­πα­λες μι­κρό-κοι­νό­τη­τες αν­θρώ­πων οι οποίοι με δυ­σκο­λία συ­νυ­πάρ­χουν σή­με­ρα στους τό­πους της κοι­νω­νι­κής και συ­ναι­σθη­μα­τι­κής ερή­μω­σης; Η κρί­ση της παν­δη­μί­ας θα επι­κυ­ρώ­σει τις ανι­σό­τη­τες που δι­έ­πουν τις σχέ­σεις των με­λών της πα­λι­άς με­σαί­ας τά­ξης στην Ελ­λά­δα ή μή­πως θα απο­δει­χτεί ευκαι­ρία για μια νέα κοι­νω­νι­κή και πο­λι­τι­σμι­κή σύ­γκλι­ση;

Αυτά είναι με­ρι­κά από τα ερω­τή­μα­τα που θέ­τει και πα­σχί­ζει να απα­ντή­σει αυτό το βι­βλίο.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ
Ο Πα­να­γής Πα­να­γι­ω­τό­που­λος γεν­νή­θη­κε το 1971. Το 1993 απο­φοί­τη­σε από το Τμή­μα Πο­λι­τι­κής Επι­στή­μης και Δη­μό­σι­ας Δι­οί­κη­σης του Εθνι­κού και Κα­πο­δι­στρι­α­κού Πα­νε­πι­στη­μίου Αθη­νών. Το 1994 ολο­κλή­ρω­σε τις με­τα­πτυ­χι­α­κές του σπου­δές στην École des Hautes Études en Sciences Sociales στο Πα­ρί­σι και έλα­βε το δι­δα­κτο­ρι­κό του δί­πλω­μα από το Πα­νε­πι­στή­μιο Paris XNanterre το 2000. Από το 2000 μέ­χρι το 2007 υπη­ρέ­τη­σε στο Τμή­μα Πο­λι­τι­κών Επι­στη­μών του Αρι­στο­τε­λείου Πα­νε­πι­στη­μίου Θεσ­σα­λο­νί­κης και από τό­τε υπη­ρε­τεί στο Τμή­μα Πο­λι­τι­κής Επι­στή­μης και Δη­μό­σι­ας Δι­οί­κη­σης του Εθνι­κού και Κα­πο­δι­στρι­α­κού Πα­νε­πι­στη­μίου Αθη­νών του οποίου είναι σή­με­ρα Ανα­πλη­ρω­τής Κα­θη­γη­τής. Είναι συγ­γρα­φέ­ας των βι­βλί­ων Το γε­γο­νός. Βα­ναυ­σό­τη­τα, πό­λε­μος και πο­λι­τι­κή με­τά την 11η Σε­πτεμ­βρίου (Εκ­δό­σεις Βι­βλι­ό­ρα­μα, 2003) και Τε­χνο­λο­γι­κές κα­τα­στρο­φές και πο­λι­τι­κές του­κιν­δύ­νου. Πα­λιν­δρο­μή­σεις του κοι­νω­νι­κού εκ­συγ­χρο­νι­σμού στην Ελ­λά­δα, 1947-2000 (Εκ­δό­σεις Πό­λις, 2013). Έχει επι­με­λη­θεί και συμ­με­τά­σχει σε συλ­λο­γι­κές εκ­δό­σεις στην Ελ­λά­δα και το εξω­τε­ρι­κό. Με­τα­ξύ των άλ­λων έχει επι­με­λη­θεί με τον Βα­σί­λη Βαμ­βα­κά το λε­ξι­κό Η Ελ­λά­δα στη δε­κα­ε­τία του 80 (Εκ­δό­σεις Επί­κε­ντρο, 2014) και με τον Δη­μή­τρη Σω­τη­ρό­που­λο το Political and Cultural Aspects of Greek Exoticism (Palgrave Macmillan, 2020). Μα­ζί με τον Βα­σί­λη Βαμ­βα­κά είχε την επι­στη­μο­νι­κή ευθύ­νη και την επι­μέ­λεια της έκ­θε­σης «GR80s. Η Ελ­λά­δα του Ογδό­ντα».