Οι οκτώ «διαδρομείς» μιλούν στην «Μεταρρύθμιση»

03 Μαϊ 2021

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επίκεντρο  το βιβλίο, «διαδρομές», όπου οκτώ πολίτες που 

πο­λι­τι­κο­ποι­ή­θη­καν τα χρό­νια του 60 και ιδι­αί­τε­ρα μέ­σα στη δι­κτα­το­ρία, συμ­με­τεί­χαν σε δι­ά­φο­ρα κόμ­μα­τα, πο­λι­τι­κές ορ­γα­νώ­σεις, ομά­δες,  δρα­στη­ρι­ο­ποι­ή­θη­καν και στη Με­τα­πο­λί­τευ­ση, διηγούνται την προσωπική τους διαδρομή. 

Οι  Νίκος Διακουλάκης, Σπύρος Καβουνίδης, Νίκος Κουτρέτσης, Γιάννης Μαρούκης, Γιάννης Μεϊμάρογλου, Λάμπης Ντόλκας, Βασίλης Στεφανής και Δημήτρη Ψυχογιός πε­ρι­γρά­φουν την πο­λι­τι­κή-προ­σω­πι­κή δι­α­δρο­μή τους από πιο πα­λιά μέ­χρι χτες, μέ­χρι σή­με­ρα. Κα­τα­θέ­τουν γε­γο­νό­τα, στιγ­μι­ό­τυ­πα, εμπει­ρί­ες, βε­βαι­ό­τη­τες και αμ­φι­σβη­τή­σεις

Η «Μεταρρύθμιση» απευθύνθηκε στους 8 πολίτες- συγγραφείς και τους έθεσε τα τρία ερωτήματα: 

    •  Ποιο ήταν το κίνητρο για τη συμμετοχή σας σε αυτό το βιβλίο; Γιατί ένα τέτοιο βιβλίο τώρα;
    •  Θεωρείτε ότι το αντιδικτατορικό φοιτητικό κίνημα ήταν προϊόν της αυθόρμητης αντίδρασης των φοιτητών στη χούντα ή της έντονης πολιτικοποίησής τους στις συνθήκες της δικτατορίας;
    •  Αισθάνεστε  ότι η περίοδος της μεταπολίτευσης δικαίωσε τις προσδοκίες σας

Δημοσιεύουμε από σήμερα τις απαντήσεις τους

Σπύ­ρος Κα­βου­νί­δης: Γιατί έχουν αυξηθεί τα ερωτηματικά, γιατί μεγαλώσαμε, τελικά γιατί έτσι γουστάρουμε

Γι­άν­νης Μα­ρού­κης: Σήματα κινδύνου εκπέμπονται για τη Δημοκρατία στον σύγχρονο κόσμο

Νί­κος Κου­τρέ­τσης: Αν μέσα στις «προσδοκίες» εννοούμε και τις ουτοπίες, αυτές δεν τις διέψευσε η μεταπολίτευση

Γιάννης Μεϊμάρογλου: Το βιβλίο ξεπερνάει το ενδιαφέρον για την προσωπική διαδρομή του κάθε συγγραφέα

Νίκος Διακουλάκης: Το βιβλίο είναι συμβολή στον προβληματισμό και στο διάλογο

Λά­μπης Ντόλ­κας: Ιδιαίτερα χρήσιμη η προσωπική μαρτυρία σε μία χρονιά ανασκόπησης και αναστοχασμού όπως το 2021.